AEPPipVideoTrack

@interface AEPPipVideoTrack : AEPBaseVideoTrack

画中画轨道