AliyunICanvasViewDelegate

@protocol AliyunICanvasViewDelegate <NSObject>

/**
 开始画图

 @param startPoint 开始point
 */
- (void)startDrawingWithCurrentPoint:(CGPoint)startPoint;

/**
 结束画图

 @param endPoint 结束point
 */
- (void)endDrawingWithCurrentPoint:(CGPoint)endPoint;
@end

Undocumented

 • 开始画图

  Declaration

  Objective-C

  - (void)startDrawingWithCurrentPoint:(CGPoint)startPoint;

  Parameters

  startPoint

  开始point

 • 结束画图

  Declaration

  Objective-C

  - (void)endDrawingWithCurrentPoint:(CGPoint)endPoint;

  Parameters

  endPoint

  结束point